Polityka prywatności

Firma NOLISE AERO („AccessAir”), w trosce o prawa osób fizycznych, w szczególności w odniesieniu do zautomatyzowanego przetwarzania danych, oraz pragnąc zapewnić przejrzystość swoim klientom, stworzyła niniejszą politykę poufności obejmującą całość tego przetwarzania, cele, do których zmierza, jak również środki działania dostępne dla osób fizycznych, aby mogły one jak najlepiej korzystać ze swoich praw.

Polityka Prywatności (dalej „Polityka”) jest ustanowiona zgodnie z następującym odesłaniem:
Rozporządzenie europejskie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej „RODO” ;
Ustawa nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r. o informacji, aktach i wolnościach z późniejszymi zmianami, zwana dalej „LIL” ;
Ustawa nr 2018-493 z dnia 20 czerwca 2018 r. dotycząca ochrony danych osobowych.

Artykuł 1 – Definicje

Czarterowanie
oznacza operację, poprzez którą AccessAir zawiera w imieniu Klienta umowę przewozu z Operatorem, który jest odpowiedzialny za wykonanie Lotu przy użyciu Statku Powietrznego
Klient
oznacza osobę fizyczną lub prawną korzystającą z usług AccessAir w celu wyczarterowania samolotu
Zapytanie ofertowe
oznacza wniosek Klienta o wycenę wskazujący kryteria pożądanego lotu (lotów), wysłany do AccessAir na warunkach przewidzianych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży
Cytat
oznacza propozycję AccessAir złożoną w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe Klienta, przy czym propozycja ta nie jest wiążąca dla AccessAir
Dane osobowe

lub „Dane
oznacza wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (osoby, której dane dotyczą); osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na imię i nazwisko, numer identyfikacyjny lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.
Identyfikator
oznacza adres e-mail lub nazwę użytkownika i hasło wybrane przez Klienta w trakcie rejestracji.
Operator
oznacza osobę prawną proponującą czarter swojego samolotu i będącą w stanie wykonać lot(y), zgodnie z umową przewozu zawartą z AccessAir, według kryteriów zamówienia Klienta
Pasażer
oznacza osoby korzystające z Usług świadczonych przez AccessAir.
Usługi
oznacza wszystkie usługi oferowane przez AccessAir za pośrednictwem strony internetowej, jak określono w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

Artykuł 2 – O AccessAir

2.1 NOLISEAERO jest Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU) o kapitale 5.000 euro, którego nazwa handlowa to AccessAir, zarejestrowanym w rejestrze handlowym i spółek w Bobigny pod numerem 844 217 976, wewnątrzwspólnotowy VAT: FR 42844217976, którego siedziba znajduje się 1-2 rue Henri Lossier – 93350 LE BOURGET.

Reprezentuje ją Emma Berkovits, pełniąca funkcję prezesa.
Można się z nią skontaktować :
Pod następującym adresem e-mail: [marketing@accessairaero .com] Pod następującymi numerami telefonów: [+33 (0) 1 74 25 49 24]

2.2 AccessAir jako administrator danych:

Administrator danych jest zdefiniowany przez GDPR, w art. 4.7, jako osoba, która określa cele i środki przetwarzania Danych Osobowych.

AccessAir posiada status administratora danych w odniesieniu do wszelkiego przetwarzania danych związanych z oferowanymi przez siebie usługami, jak również zarządzania swoimi Klientami, począwszy od pierwszego Zapytania o ofertę.

W przypadku wszelkich wniosków dotyczących przetwarzania danych osobowych zgromadzonych przez AccessAir jako administratora danych za pośrednictwem strony internetowej https://fr.accessairaero.com/, Klienci mogą skontaktować się z administratorem danych za pośrednictwem następującego adresu [TO BE COMPLETED]

2.3 AccessAir jako wspólny kontroler

Współadministrator, zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 7 RODO, to osoba, która wspólnie z innym administratorem ustala cele i sposoby przetwarzania zebranych Danych Osobowych.

AccessAir ma status wspólnego administratora danych w przypadku przetwarzania wszystkich danych dotyczących umów przewozu, które zawiera w imieniu Klienta z Operatorem, gdy wspólnie gromadzą Dane Osobowe dotyczące Klienta w celu wykonania Usług na podstawie Umowy.

2.4 AccessAir jako podwykonawca

Procesor, zgodnie z definicją zawartą w art. 4.8 GDPR, to osoba, która przetwarza Dane Osobowe w imieniu oraz z upoważnienia i według instrukcji administratora.

Niniejsze zasady obejmują zarówno przetwarzanie danych przez Access Air w charakterze administratora, współkontrolera lub podmiotu przetwarzającego.

Artykuł 3 – Gromadzenie i pochodzenie danych

W ramach świadczenia swoich usług AccessAir gromadzi dane osobowe dotyczące swoich Klientów. Dane te mogą pochodzić bezpośrednio od Klientów lub mogą być zebrane od Pasażerów.

Dane osobowe, które mogą być gromadzone na stronie, są wykorzystywane przez AccessAir głównie do zarządzania relacjami z Klientami oraz, w stosownych przypadkach, do realizacji złożonych zamówień.

W każdym przypadku Klienci są informowani o celach, dla których ich dane są gromadzone przez AccessAir za pośrednictwem różnych formularzy gromadzenia danych online, w szczególności formularza Request for Quotation, wysyłanych wiadomości e-mail, powiadomień na stronie internetowej, za pośrednictwem wiadomości SMS, wiadomości błyskawicznych w różnych sieciach społecznościowych AccessAir, rozmów telefonicznych lub za pośrednictwem naszej Karty wykorzystania plików cookie.

Artykuł 4 – Przetwarzane dane

AccessAir informuje swoich Klientów, że może przetwarzać następujące Dane:

Dane dotyczące Twojej tożsamości: tytuł, nazwisko, imię (imiona), adres firmowy lub osobisty, numer telefonu, data urodzenia, adresy e-mail;
Dane zbierane podczas korzystania z Usług: preferencje dotyczące podróży, nawyki żywieniowe;
Dane zbierane za pomocą plików cookies i innych trackerów na naszej stronie;
Dane dotyczące płatności: stosowane metody płatności
Dane dotyczące płatności: metody płatności, rabaty, rachunki, salda i zaległe płatności, informacje o rozliczeniach

W każdym przypadku AccessAir zobowiązuje się do przetwarzania wszystkich zgromadzonych Danych w sposób zgodny z RGPD i francuską ustawą o ochronie danych.

Artykuł 5 – Zastosowania/celów i podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy zawartej pomiędzy Klientami a AccessAir.

Celem Danych Osobowych zbieranych od Klientów jest udostępnienie Usług w serwisie, ich udoskonalenie oraz utrzymanie bezpiecznego środowiska.

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usług przewidzianych w Czarter Quotation i umowie zawartej pomiędzy Klientem a AccessAir w imieniu Pasażera(ów).

Dokładniej rzecz ujmując, zastosowania są następujące:
Właściwe wykonanie Usług AccessAir;
Zarządzanie klientami;
W celu prowadzenia działań marketingowych;
Zarządzanie księgowością i operacje z nią związane;
Właściwy dostęp i korzystanie z witryny;
Zarządzanie działaniem i optymalizacją strony;
Wdrożenie pomocy dla Klienta;
Weryfikacja, identyfikacja i uwierzytelnianie danych przekazywanych przez Klientów;
Zarządzanie żądaniami praw wynikających z RODO oraz zmodyfikowanej ustawy o przetwarzaniu danych i wolności;
Personalizacja usług poprzez wyświetlanie reklam według historii przeglądania Klienta, zgodnie z jego preferencjami;
Zapobieganie i wykrywanie oszustw, złośliwego oprogramowania (malicious software) oraz zarządzanie incydentami bezpieczeństwa;
Zarządzanie ewentualnymi sporami z klientami;
Wysyłanie informacji handlowych i reklamowych, zgodnie z preferencjami Klienta; organizowanie warunków korzystania z Usług płatniczych.

Artykuł 6 – Okres zatrzymywania danych

AccessAir zachowuje Dane Klienta tylko tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia Usług lub wsparcia, jak opisano w punkcie 5, oraz zgodnie z prawnymi okresami przechowywania.

W zakresie uzasadnionym lub wymaganym do spełnienia zobowiązań prawnych lub regulacyjnych, rozstrzygania sporów, zapobiegania oszustwom i nadużyciom lub egzekwowania naszych warunków, AccessAir może również zachować pewne Informacje o Kliencie, jeśli jest to konieczne po zakończeniu relacji biznesowych.

Konkretnie:

Dla prawidłowego działania i ciągłego ulepszania strony, jej funkcjonalności i Usług:
Dane umożliwiające identyfikację Klientów przechowywane są przez okres trwania relacji handlowych.
Pliki cookies oraz inne znaczniki handlowe zgodnie z Kartą stosowania plików cookies mogą być deponowane na terminalu Klienta za jego zgodą, na okres nie dłuższy niż 13 miesięcy. Po tym okresie surowe dane o ruchu związane z identyfikatorem są usuwane lub anonimizowane.

Do zarządzania klientami:
Dane wykorzystywane w ramach zarządzania relacjami z Klientem są przechowywane przez cały okres niezbędny do wykonania umowy.
Dane te są następnie archiwizowane przez okres 5 lat dla celów dowodowych. Wystawione faktury i dane księgowe przechowywane są przez 10 lat od ich wystawienia.
Jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy, dane osoby poszukującej są przechowywane przez okres 3 lat od daty ich zebrania lub ostatniego pozytywnego kontaktu z AccessAir.

W celach marketingowych:
Dane wykorzystywane w celach marketingowych są przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia relacji handlowej jako Klient lub od ostatniego kontaktu, jeśli jest to perspektywa.
Jeśli Klient nie zakupił usług od AccessAir lub nie korzystał ze swojego konta przez 27 miesięcy i Klient nie zapisał się na newsletter AccessAir, AccessAir nie będzie dłużej przechowywał danych osobowych Klienta w celach marketingowych.

Do zarządzania księgowością i operacji z nią związanych:
Przypomina się, że w przypadku płatności kartą bankową, zgodnie z art. L.133-24 Kodeksu monetarnego i finansowego, dane te mogą być przechowywane w celach dowodowych w przypadku ewentualnego sporu dotyczącego transakcji lub roszczenia, w archiwach pośrednich, przez okres 13 miesięcy od daty obciążenia rachunku (okres przedłużony do 15 miesięcy w przypadku kart płatniczych z odroczonym terminem płatności).
Ślad księgowy płatności jest przechowywany przez okres 10 lat w archiwach pośrednich od momentu faktycznego wykonania płatności (por. art. L.123-22 kodeksu handlowego).

Postępowanie sądowe i działania przedsądowe
W ramach zarządzania sporem przedsądowym Dane są usuwane, gdy tylko spór zostanie rozstrzygnięty polubownie lub, w przeciwnym razie, gdy odpowiednie działania prawne ulegną przedawnieniu.
Dane zebrane i przetwarzane w ramach sporu muszą zostać usunięte po uprawomocnieniu się decyzji.

Do obsługi wniosków o uprawnienia wynikające z RODO i znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych:
Dane związane z zarządzaniem wnioskami o przyznanie praw są przechowywane przez cały okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku. Następnie są one archiwizowane przez okres obowiązywania obowiązującej recepty w archiwizacji pośredniej.

Artykuł 7 – Prawa klientów

Zgodnie z RGPD i LIL, Klienci AccessAir mają następujące prawa:

Prawo dostępu i informacji (art. 15 RODO): Klienci mogą skorzystać z prawa dostępu i informacji, aby poznać Dane, które ich dotyczą;
Prawo do sprostowania (art. 16 RGPD): Klienci mogą poprosić o aktualizację i kompletność Danych, które ich dotyczą, jeśli są one niedokładne;
Prawo do usunięcia Danych osobowych (art. 17 RGPD): Klienci mogą zażądać usunięcia swoich Danych, gdy są one niedokładne, niekompletne, wieloznaczne, nieaktualne lub gdy ich gromadzenie, wykorzystywanie, przekazywanie lub przechowywanie jest zabronione;
Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18): Klienci mogą poprosić stronę o ograniczenie przetwarzania Danych, gdy są one niedokładne, niekompletne, wieloznaczne, nieaktualne lub gdy ich gromadzenie, wykorzystywanie, przekazywanie lub przechowywanie jest zabronione;
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RGPD): Klienci mogą w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych, z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją ;
Prawo do przenoszenia danych (Artykuł 20): Klienci mogą zażądać, aby AccessAir przekazał ich dane osobowe innej firmie;
Prawo do niepodlegania decyzji opartej na wyłącznie zautomatyzowanym przetwarzaniu (art. 22 GDPR): obecnie AccessAir nie stosuje żadnych tego typu decyzji;
Prawo do określenia losu danych po śmierci i wyboru, czy Dane zostaną przekazane (lub nie) wcześniej wskazanej osobie trzeciej (art. 85 LIL). W przypadku śmierci użytkownika oraz w przypadku braku instrukcji od użytkownika, AccessAir zobowiązuje się do zniszczenia Danych, chyba że ich zachowanie jest niezbędne do celów dowodowych lub spełnienia obowiązku prawnego.

Klienci mogą skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z nami pod następującymi adresami

Drogą pocztową na adres: 1-2 Rue Henri Lossier, 93350 DUGNY
Lub drogą mailową, pod adresem: Marketing@accessairaero.com

Z praw tych można skorzystać na podstawie zwykłego wniosku, przedstawiając dowód tożsamości i uzasadniony powód, gdy wymaga tego prawo.

AccessAir zobowiązuje się do przesłania odpowiedzi w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku. Ten jednomiesięczny okres może zostać przedłużony o dwa miesiące, jeżeli wymaga tego złożoność wniosku i/lub liczba wniosków.

Klienci mogą również złożyć skargę do organów nadzorczych, w szczególności do CNIL na jej stronie internetowej: https://www.cnil.fr.

AccessAir zaleca, aby przed złożeniem skargi do CNIL najpierw skontaktować się z CNIL, ponieważ AccessAir jest do Państwa dyspozycji w celu rozwiązania tego problemu.

Artykuł 8 – Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim i przekazywanie ich poza Unię Europejską

W granicach swoich uprawnień i dla celów wymienionych w art. 5, główne osoby, które prawdopodobnie będą miały dostęp do Danych, to:

Upoważnieni pracownicy naszych działów marketingu, sprzedaży, administracji, logistyki, prawa i IT, odpowiedzialni za poprawę naszych usług, relacje z klientami, poszukiwanie i kontrolę jakości.
Upoważniony personel naszych podwykonawców
Upoważniony personel naszego współprzetwarzającego

Dane osobowe mogą być udostępniane firmom zewnętrznym wyłącznie na terenie Unii Europejskiej, w następujących przypadkach

Gdy Klient korzysta z usług płatniczych: w celu realizacji tych usług AccessAir pozostaje w relacji z zewnętrznymi firmami bankowymi i finansowymi, z którymi ma podpisane umowy;

Gdy AccessAir korzysta z usługodawców w celu zapewnienia obsługi klienta, usług reklamowych i płatniczych. Ci usługodawcy mają ograniczony dostęp do danych Klienta w trakcie świadczenia tych usług i są umownie zobowiązani do wykorzystywania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych;

Jeśli wymaga tego prawo, AccessAir może przekazać dane w celu odpowiedzi na roszczenia wobec strony oraz w celu spełnienia wymogów postępowania administracyjnego i sądowego.

Do zgromadzonych danych mają dostęp określone kategorie podwykonawców, w tym:
Następujące organizacje finansowe: (banki)
W razie potrzeby zainteresowane sądy, mediatorzy, księgowi, audytorzy, prawnicy, komornicy, firmy windykacyjne;
Strony trzecie mogą umieszczać pliki cookie na Twoich terminalach (komputerach, tabletach, telefonach komórkowych…), gdy wyrazisz na to zgodę (Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Karcie korzystania z plików cookie).

Dane osobowe klientów nie są przekazywane, wymieniane, sprzedawane ani wynajmowane bez uprzedniej wyraźnej zgody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i regulacyjnymi.

W niektórych przypadkach Twoje dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych poza UE.

Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy AccessAir przekazuje informacje określonym podwykonawcom znajdującym się w XX.

AccessAir podjął odpowiednie środki, aby zapewnić swoich Klientów o bezpieczeństwie ich Danych poprzez kontraktację standardowych klauzul zatwierdzonych przez Komisję Europejską (art. 46 RGPD) lub poprzez tzw. mechanizm „Privacy Shield”.

Klienci mogą zażądać dostępu do dokumentów zapewniających odpowiednie gwarancje umowne, wysyłając wniosek pocztą elektroniczną na adres [TO BE COMPLETED] lub pocztą na adres AccessAir – 1-2 rue Henri Lossier – 93350 DUGNY

Artykuł 9 – Małoletni

Usługi i strona internetowa AccessAir nie są przeznaczone dla osób nieletnich.

AccessAir nie zbiera dobrowolnie danych osobowych od osób nieletnich poniżej 15 roku życia.

Artykuł 10 – Sieci społeczne

Podczas przeglądania strony internetowej AccessAir, Klienci mają możliwość kliknięcia na ikony poświęcone sieciom społecznościowym Twitter, Facebook, Instragram i LinkedIn na naszej stronie internetowej.

Sieci społecznościowe zwiększają użyteczność strony i pomagają ją promować poprzez udostępnianie.

Kiedy Klienci korzystają z tych przycisków, AccessAir może mieć dostęp do danych osobowych, które Klienci wskazaliby jako publiczne i dostępne z ich profili na Twitterze, Facebooku, Instagramie i LinkedIn. AccessAir nie tworzy jednak ani nie korzysta z żadnej bazy danych niezależnej od Twittera, Facebooka, Instagrama i LinkedIn i nie wykorzystuje w ten sposób żadnych danych dotyczących prywatności swoich Klientów.

Artykuł 11 – Bezpieczeństwo

Dostęp do strony i jej wykorzystanie są zastrzeżone do ściśle osobistego użytku.

Klienci zobowiązują się nie wykorzystywać tej strony i zawartych na niej informacji lub danych do komercyjnych celów politycznych lub reklamowych oraz do jakiejkolwiek formy komercyjnego nagabywania, w szczególności do wysyłania niezamówionych e-maili.

AccessAir przestrzega dyrektywy RGPD i francuskiej ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie bezpieczeństwa i poufności Danych.

AccessAir wdraża wszelkie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych oraz poufności gromadzonych przez siebie Danych.

W związku z tym AccessAir podejmuje wszelkie niezbędne środki ostrożności, ze względu na charakter Danych i ryzyko związane z przetwarzaniem, w celu zachowania ich bezpieczeństwa, a w szczególności w celu zapobieżenia zniekształceniu, uszkodzeniu lub uzyskaniu dostępu do Danych przez nieuprawnione osoby trzecie (ochrona fizyczna pomieszczeń, procedury uwierzytelniania osób uzyskujących dostęp do Danych z osobistym i bezpiecznym dostępem za pomocą poufnych identyfikatorów i haseł, bezpieczny protokół https, rejestrowanie i śledzenie połączeń, szyfrowanie niektórych danych itp.)

Artykuł 12 – Obowiązki

W celu prawidłowego zarządzania stroną, AccessAir może w każdej chwili:

Zawiesić, przerwać lub ograniczyć dostęp do całości lub części strony, zastrzec dostęp do strony lub do niektórych części strony dla określonej kategorii użytkowników Internetu;
Usunąć wszelkie informacje, które mogą zakłócić działanie strony lub które naruszają prawo krajowe lub międzynarodowe;
Zawieszenie strony w celu dokonania aktualizacji.

AccessAir nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie awarie, uszkodzenia, trudności lub przerwy w działaniu, uniemożliwiające dostęp do strony lub do którejkolwiek z jej funkcji.

Sprzęt używany przez Klientów do łączenia się z serwisem jest na ich wyłączną odpowiedzialność. Klienci muszą podjąć wszelkie odpowiednie środki w celu ochrony sprzętu i własnych danych, w szczególności przed atakami wirusów przez Internet.

AccessAir nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne postępowanie sądowe:
W związku z korzystaniem z serwisu lub jakiejkolwiek usługi dostępnej przez Internet;
Z powodu nieprzestrzegania przez jej Klientów niniejszej Polityki.

AccessAir nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone swoim klientom, osobom trzecim i/lub ich sprzętowi w wyniku połączenia ze stroną lub korzystania z niej.

Artykuł 13 – Własność intelektualna

Wszystkie znaki towarowe, zdjęcia, teksty, komentarze, ilustracje, obrazy (animowane lub nie), sekwencje wideo, dźwięki, jak również wszystkie aplikacje komputerowe, które mogą być używane do obsługi tej strony, a bardziej ogólnie, wszystkie elementy reprodukowane lub używane na stronie są chronione przez obowiązujące przepisy dotyczące własności intelektualnej.

Stanowią one pełną i kompletną własność AccessAir lub jego partnerów. Wszelkie powielanie, przedstawianie, wykorzystywanie lub adaptacja w jakiejkolwiek formie całości lub części tych elementów, w tym aplikacji komputerowych, bez uprzedniej pisemnej zgody AccessAir, jest surowo zabronione.

Niepodjęcie przez AccessAir działań prawnych po uzyskaniu informacji o takim nieuprawnionym użyciu nie oznacza akceptacji takiego użycia i zrzeczenia się działań prawnych.

Artykuł 14 – Oferty handlowe

Klienci mogą otrzymywać oferty handlowe od AccessAir. Jeśli Klienci nie chcą otrzymywać takich ofert, mogą kliknąć na następujący link: marketing@accessairaero.com.

Dane mogą być wykorzystywane przez partnerów AccessAir do celów handlowych. Jeśli Klienci nie chcą tego robić, mogą kliknąć na następujący link: marketing@accessairaero.com.

Jeśli podczas korzystania ze strony Klient uzyskuje dostęp do danych osobowych, musi powstrzymać się od ich gromadzenia, nieuprawnionego wykorzystywania oraz wszelkich działań, które mogą stanowić naruszenie prywatności lub dobrego imienia osób.

AccessAir zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.

Artykuł 15 – Pliki cookie

Używanie plików cookie przez AccessAir jest wskazane w Karcie korzystania z plików cookie. Wskazane jest, aby się do niego odnieść.

Artykuł 16 – Modyfikacja polityki prywatności

AccessAir może zmieniać swoje Usługi i zmieniać Politykę Prywatności. W stosownych przypadkach Klienci są powiadamiani drogą elektroniczną o wszelkich istotnych zmianach w Polityce Prywatności.

Wersja aktualnie dostępna online jest jedyną, która może być egzekwowana przez cały okres korzystania ze strony i do czasu zastąpienia jej przez nową wersję.

Artykuł 17 – Prawo właściwe

Polityka podlega prawu francuskiemu.

Artykuł 18 – Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań, informacji na temat produktów prezentowanych na stronie lub dotyczących samej strony, można zostawić wiadomość pod adresem: marketing@accessairaero.com.

+33174254924